Suç,kişi tarafından işlenmiş,tek fiille tek neticenin meydana geldiği ve bir hukuki değerin ihlal edildiği anlamını taşımaktadır. TCK’da suçun özel görünüş şekilleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

1) TEŞEBBÜS: Failin,fiilin icrasına elverişli hareketlere başlamasıyla elinde olmayan sebeplerden dolayı icra hareketlerinin tamamlanamaması veya suçun tipinde belirtilen bir unsurdan kaynaklı neticenin oluşamaması halidir.Bir suçun teşebbüs derecesinde kalması için gereken şartlar şunlardır:

- Failin kasten işlenebilen bir suçu işlemek istemesi:Taksirli suçlarda teşebbüs olmamaktadır.
- Gerçekleştirilen fiilin icra hareketleri niteliğinde olması:hazırlık hareketleri cezalandırılmamaktadır.
- Fiilin neticeyi meydana getirmeye elverişli olması:Somut olay bağlamında fail tarafından işlenilen fiil,faaliyetler ve diğer koşullar da dikkate alınarak elverişlilik hususu değerlendirilmektedir.
- Neticeli suçun veya bölünebilen sırf hareket suçunun bulunması:Sadece kısımlara ayrılabilen sırf hareket suçları teşebbüs derecesinde kalabilmektedir.
- İcra hareketlerine başlanmış fakat tamamlanmamış veya tamamlanmış fakat netice meydana gelmemiş olması:Failin elinde olmayan sebeplerden icra hareketleri tamamlanamamışsa teşebbüs hükümleri uygulanacaktır.kendi isteğiyle icra hareketleri sonlandırılırsa gönüllü vazgeçme uygulanacaktır.

GÖNÜLLÜ VAZGEÇME: Failin icra hareketlerini kendi isteğiyle sonlandırmasıyla neticenin oluşmasını önlemesi durumudur.Böylelikle teşebbüsten sorumlu olmayacaktır ancak vazgeçme anına kadar işlenilen suçlardan sorumludur.

ETKİN PİŞMANLIK: Failin suçun hareketlerini tamamladıktan sonra suçun sonuçlarından vazgeçmesidir.Etkin pişmanlık,suçu ortadan kaldırabilir veya cezayı indirebilmektedir ancak her suç tipinde görülmemektedir. Kabahatler,olası kast ve taksirle işlenilen suçlar,neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar,objektif cezalandırma şartı ihtiva eden suçlar ve ihmali suçlar teşebbüse elverişli değildir.

İŞLENEMEZ SUÇ: Suçun işlenmesinde kullanılan araçların elverişsiz olması,fiilin konusunun olmamasından dolayı neticenin meydana gelmesine imkan bulunmayan hallerde suçun işlenmesi söz konusu değildir.

2) İŞTİRAK:Suçun oluşumundan birden fazla kişi neden olmuşsa iştiraf söz konusudur.İştirak ikiye ayrılmaktadır.

A) FAİLLİK: fiili icra eden kişidir.Fiile hakim olma bakımından üçe ayrılmaktadır.

1) Müstakil faillik:Fiili birden fazla kişinin birbirinden habersiz olarak işlemesidir.

2) Müşterek Faillik:Fiili birden fazla kişi,icra hareketlerini birlikte işleme kararı alarak fiili işleme halinde söz konusu olmaktadır.

Kişinin özel faillik vasfı taşıması durumunda özgü suçlarda da müşterek faillik söz konusudur.

3) Dolaylı faillik:Kişinin suçu işlemede başkasını vasıta olarak kullanmasıyla olur.Kusur yeteneği olmayanları vasıta olarak kullananların suçu üçte birden yarısına kadar artırılır.

B) ŞERİKLİK:Suçun fiili icrasına iştirak edip,fiili gerçekleştirmeyen diğer kişilerdir.Şeriklik ikiye ayrılmaktadır.

1) Azmettirme:Suç işleme düşüncesi olmayan kişiye suç işleme kararı almasına sebebiyet vermektir.Azmettiren kişi,işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.

İhmali davranışla olmayan azmettirme ancak ihmali davranışla işlenen suçta mümkündür.

2) Yardım Etme:Kasıtlı suç işleyen faile,suçu işlemesinde katkıda bulunan kişidir.Yardım eden,TCK’da belirlenen indirimlerden faydalanmaktadır.

İhmali hareketle işlenen suçlarda da yardım etme mümkündür ancak failin işlediği suç bağımsız bir suçsa yardım eden fail olarak cezalandırımalıdır.

Özgü suçlar bakımından da suçun işlenmesinde katkısı bulunan yardım eden olarak kabul edilmektedir.Yardım etme iki şekilde olur:

a) Maddi yardım etme:Suçun işlenmesinde araçların teminini sağlamaktır.

b) Manevi yardım etme:Suça teşvik etmek ve kararı kuvvetlendirmektir.

SUÇLARIN İÇTİMASI: Birden fazla suçun tek bir suç olarak varsayılarak cezasının artılımasıyla en ağır suça ceza verilmesidir.Suçların içtimaı üçe ayrılmaktadır:

1) Birleşik Suç:Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması nedeniyle tek fiil sayılan suçtur.

2) Zincirleme Suç: Birine karşı farklı zamanlarda aynı suçun işlenmesidir.Zincirleme suçun varlığı halinde birden çok işlenen suç tek bir suç kabul edilerek faile dörtte birden dörtte üçüne kadar artırılacaktır.

3) Fikri İçtima: Tek bir fiille birden fazla suçun işlenmesidir.Fikti içtima ikiye ayrılmaktadır:

a) Aynı Neviden Fikri İçtima:Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesidir.
b) Farklı Neviden Fikri İçtima:Tek bir fiille birden fazla suçun oluşmasıdır.