Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM Grubundaki sözleriyle ilgili, "İYİ Parti Genel Başkanının TBMM Grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki TOKİ’nin de tabi olduğu Devletin denetim mekanizmalarından ve denetim sisteminden haberdar değildir" açıklamasını yaptı.

TOKİ'den yapılan açıklamada, 1984 yılında kurulan TOKİ'nin ülkede nitelikli konut üretimi misyon ve hedefleri doğrultusunda vatandaşların anayasal konut edinme hakkını ve özellikle dar gelirli vatandaşlar için nitelikli ve erişilebilir sosyal konut üretmek amacıyla ana misyon ve hedefleri doğrultusunda 2002 yılına kadar 19 yılda sadece 43 bin 145 konutu tamamladığına dikkat çekildi.

Kurum olarak 2985 sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluk, kalkınma ve eylem planlarının öngördüğü çerçevede öncelikle dar ve orta gelirli vatandaşlara sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem bölgelerindeki konutların yapımı yönündeki bu çalışmaları sürdürme hedefinin, İdarelerinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"Kurumsal amaçlarımızdan biri de konut sektörünü örnek uygulamalarımızla disipline etmektir. Bu amaçla son yıllarda üretim payımızı yüzde 8’lerden yüzde 14’lere yükselttik. 2002 yılından günümüze kadar 1 milyon 100 bin konut rakamına ulaşılmış ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Konuta erişmekte zorluk çeken vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilmek amacıyla bir görev bilinciyle hareket ettik. Dünyada bir benzeri bulunmayan bu başarıyı sağlayan kurumumuz, kalkınmakta olan birçok ülkeye rol model olmuş ve başarısını arttırmak için azimle çalışmaya devam etmektedir.

Üzülerek söylüyoruz ki; İYİ Parti Genel Başkanı, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki 27/04/2022 tarihli konuşmasında "TOKİ’nin hiçbir kuruma karşı hesap vermediği, devlet bütçesi içindeki yerinin belirsiz olduğu TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığı ” yönündeki maksadını aşan talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki açıklamalarda bulunmuştur.

İdaremizin gelir ve giderleri; 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 2’nci maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. İdaremiz 5018 sayılı Kanun’un kapsamı dışında olmakla beraber İdare bütçesi; 641 sayılı "Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin" Yüksek Planlama Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 22 /ç bendi hükmü gereğince Cumhurbaşkanınca onaylanmaktadır. Öte yandan, TOKİ’nin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabidir. Yine arsaları ise kurumsal sitesi, gazete ve diğer basın organlarıyla en az 15 gün önce ilan etmek suretiyle açık artırma yöntemiyle satışını gerçekleştirerek ve ihalesini internet üzerinden canlı olarak kamuya açık ve şeffaf şekilde yapmaktadır.

İdare hesap verilebilirlik ve şeffaflık açısından faaliyetlerin raporlanması yıllık olarak yapılmakta, idarenin bütün birimlerinin faaliyetleri ayrıntılı olarak faaliyet raporunda yer almaktadır. Kamuoyuna hesap verebilirlik yönüyle bakıldığında, İdarenin faaliyetleri üzerinde parlamento denetimi ve dolayısıyla kamuoyuna karşı hesap verebilirliği bulunmaktadır. İdare faaliyetlerini yerine getirirken toplumun bütün kesimlerine kuralları aynı şekilde uygulamaktadır. Ancak kurumun toplum kesimlerinin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve sosyal imkânlar göz önüne alınarak, farklı toplum kesimleri için mevzuatın elverdiği ölçüde koruyucu ve gözetici şeklide çalışmalar yapmaktadır. Alt gelir grubu için özel şartlarda konut yapımı, şehit ailelerine faizsiz konut kredisi verilmesi, engelli vatandaşlar için özel kotalar konulması toplumsal adalet için önemli uygulamalardır. Son 4 yılda uygulamaya koyduğumuz düzenleme ile sözleşmelerinde memur maaş artışı oranında artış olmasına rağmen sosyal konutlarda yıllık artışlar daha düşük oranda uygulanarak İdaremiz yetkileri vatandaşlarımızın lehine kullanılmıştır."

"İYİ Parti Genel Başkanının TBMM Grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki TOKİ’nin de tabi olduğu Devletin denetim mekanizmalarından ve denetim sisteminden haberdar değildir" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Kaldı ki, Sayıştay tarafından yapılan Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde İdaremizin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğu ve mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir olup olmadığı, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediği, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu, şeffaf olup olmadığı incelenerek hazırlanan Raporlar Alt ve Üst Komisyonlarda görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaktadır.

Maalesef, İYİ Parti Genel Başkanının yaptığı açıklamalardan, partisinin milletvekillerinin de üye olarak görev yaptığı bu Komisyonlardan bihaber olduğu anlaşılmaktadır. Zira Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında TOKİ’nin hiçbir denetime tabi olmadığı hiçbir kuruma karşı hesap vermediği yönünde açıklamalarda bulunmuştur.

TOKİ’nin “kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi konumuna gelmiş olduğu”, ayrıca TOKİ’den bahsederken ”yağmalama”, “talan”, ”hırsızlık” gibi maksadı aşan mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır.

Öte yandan siyasetle uğraşanların siyasi saiklerle kurumları, kurum yöneticileri, bürokratları hedef alması da anlaşılır bir durum değildir, kabul edilemez.

Bu itibarla, yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı, kurumu yıpratmayı hedefleyen maksadını aşan talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki beyanatlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."