Haberlobi - Özel Haber // 15 Ağustos 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmed tarafından fehedilen Trabzon, 561. fetih yıldönümünü kutlayacak.

Haberlobi'nin özel edindiği bilgilere göre Trabzon'un fethinin tarihi şu şekilde ifade ediliyor:

Sultan 2. Mehmed'in henüz şehzadeliğindeyken zihninde oluşturduğu cihanşümul devlet fikrinin ilk aşamasını İstanbul'un fethi oluşturmuştur.

İstanbul Fatih'i bu şehirden sonra Karadeniz'in kontrolünü tamamen ele geçirmek adına izlemiş olduğu siyasetin bir cephesini de Trabzon'un Fethi oluşturacaktır ki tarih boyunca İstanbul'a ve boğazlara hakim olan bütün devletler mutlaka Karadeniz'e yönelmişlerdir. İşte Fatih'in aynı yıl içerisinde Karadeniz'in güney sahillerini tek bir seferle ele geçirmesi de bu siyasetin bir parçasıdır.

fetih

Türklerin bölgeye ilgisi 13. yüzyıla dayanıyor
Elbette Fatih'in Trabzon'u fethinden çok önce de Türklerin bu bölgeye ilgisinin tarihi çok öncelere dayanır. Özellikle 13. ve 14. yüzyılda bazen Anadolu Selçuklu ümerasının bazen ise hareket serbestisine kavuşan Türkmen beylerin sık sık Trabzon topraklarına akınlar yaptığı bilinmektedir. Fatih Mehmed hem bu tarihi miras hem de doğu Roma'nın tek mümessili olına iddiasını zedeleyebilecek Trabzon hakimi ve eski Doğu Roma İmparatorluğu'nun kalan son parçası olan Komnenosların varlığı Trabzon'un Osmanlılarca fethinin en önemli amillerdendir. Aynca Trabzon sahip olduğu hinterlandının sayesinde tarih boyunca Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi olmuştur, özellikle Cenevizlilerin bu bölgedeki ticaret kolonilerinin varlığı bunun en önemli delilidir.

Önce Sinop sonra Trabzon...
Bütün bu saiklerle 1461 yılının baharında sefere çıkan Fatih Mehmed öncelikle Karadeniz'in önemli kentlerinden Sinop'u idaresine almış ve buradan Trabzon tarafına hareket etmiştir. Bayburt'a geldiğinde ordusunu iki kola ayıran Sultan'ın bu güzergahta hayli meşakkat çektiği dönemin kaynaklannın tamamına yansımış ve meşhur sözünü bu sırada sarfetmiştir: "bu zahmet din yolunadır, zira elimizde İslam'ın kılıcı vardır".

Hem denizden hem de karadan kuşatılan Trabzon 15 Ağustos 1461 tarihinde Trabzon hakimi David Komnenos'un şehri ve kaleyi teslim etmesiyle Osmanlı egemenliğine girmiş, kendisi ve ailesi İstanbul'a gönderilmiştir.

Fetih'ten sonra Trabzon'da kale sağlamlaştırılmış ve şehrin bir Türk-İslam şehri hüviyetine bürünmesi için mescitler ve medreseler inşa edilmiştir. Bu suretle şehir klasik bir Osmanlı şehri çehresine kısa sürede kavuşmuştur. İdari açıdan ise Trabzon'a Osmanlılar her zaman ayn bir önem vermiş, burayı uç-sınır hattında konumlandırarak ilerleyen dönemde şehzade şehri ve eyalet merkezi olarak tespit etmişlerdir.