Takip talebini alan icra müdürü, takip talebinin İcra ve İflas Kanunu’nda öngörülen şartları içerdiğine dair karar verirse ödeme emrini düzenler.

Takip talebini alan icra müdürü, takip talebinin İcra ve İflas Kanunu’nda öngörülen şartları içerdiğine dair karar verirse ödeme emrini düzenler. Ödeme emrinin takip talebine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Ödeme emri ile takip talebi farklı ise, bu durum kamu düzenine aykırı olacağından şikayet süreye bağlı değildir.

Ödeme emri tebliği, icra takibinde borçluya yönelik olarak yapılan ilk icra takip işlemidir. Ödeme emri ile alacaklının borçludan talep ettiği alacak miktarı ile bu alacağın dayanağı gösterilir ve böylelikle borçlunun aleyhine başlatılan takibe karşı koyabilmesi amaçlanır. Nasıl ki dava açılırken davalıya, dava dilekçesi tebliğ ediliyor ise icra takibinde de borçluya kendini savunma imkanı tanımak için ödeme emri tebliğ edilir. Ödeme emri tebliğ edilmeden takibe devam edilmiş ise bu durum kamu düzeni ile ilgili sonuç doğurduğundan dolayı ödeme emri prosedürünü izleyen bütün takip işlemleri, işlemi yapan organlar tarafından re’sen iptal edilmelidir.

Borçlu kendisine gönderilen ödeme emri üzerine; borcun olmadığı, borcun sona erdiği, zamanaşımına uğradığı, vadesini gelmediği, şarta bağlı olduğu veya senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı, borcunun ödeme emrinde belirtildiği kadar olmadığı gibi sebeplerle itiraz etmek isteyebilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmek istiyorsa, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde icra dairesine itirazını bildirmelidir. Ödeme emrine itiraz üzerine takip, itiraz bertaraf edilene kadar durur. Süresi içinde itiraz bertaraf edilirse takibe kaldığı yerden devam edilir. Ancak itiraz bertaraf edilmediği sürece takibe devam edilemez. Bunun yanında ödeme emri gönderilmeden yapılan itiraz geçerli değildir.

Borçlu ödeme emrine itirazını doğrudan icra dairesine yapar. İtiraz kural olarak ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır. Ancak borçlu, bulunduğu yer icra dairesine de, takibin yapıldığı icra dairesine gönderilmek üzere itirazda bulunabilir. Fakat itiraz, takibin yapıldığı icra dairesinden başka bir icra dairesine yapılmakta ise, bu daire, gereken masrafları itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine göndermelidir.

İtiraz dilekçe ile veya sözlü olarak yapılabilir. Her iki durumda da itiraz tutanağa geçirilir. Ödeme emrine itirazdan dolayı borçludan herhangi bir gider alınmaz ve borçluya itiraz ettiğine dair bir belge verilir. Ödeme emrine itiraz eden borçlu veya vekili borçluya ait yurt içinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Borçlu yedi gün dolmadan itirazı olmadığını bildirirse takip kesinleşir ve artık bundan sonra itiraz süresi dolmasa dahi itiraz edemez. Ancak yedi günlük süre dolmadan itiraz eden borçlu yine yedi günlük süre dolmadan alacak miktarını artırabilir veya imzaya itiraz etmemişse imzaya itiraz edebilir. Yedi günlük itiraz süresi kesindir, icra memuru itirazın süresinde olup olmadığını kendiliğinden inceler.