Başlık halk arasında dolaşan"o alevidir ona oy vermem" sorusudur.

Alevilik Ali’ye bağlı olanlar anlamına gelir.  Bu deyim siyasî, tasavvufî ve itikadî manalarda da kullanılmıştır. Hz. Ali soyundan, oğulları Hasan, Hüseyin, Muhammed b. Hanefiyye, Ömer ve Abbas vasıtasıyla gelenler kendilerini böyle tanımlamıştır. Kızılbaşlık ve Nusayrilik bugün yaşayan iki alevilik koludur

Kızılbaş adı, X. yüzyıldan itibaren İslâmiyet’i kabul etmeye başlayan ve bu yeni dini önceki birtakım inanç ve gelenekleriyle kendilerine has biçimde bağdaştıran konar göçer Türkmen oymakları için değişik coğrafya ve dönemlerde kullanılan çok sayıdaki isimlerden biridir. Bu adın eski Türkler’de bir baş giysisi olan kızıl börkle ilgili olduğu, siyah başlık giyen bir Türk zümresinin Karapapak veya Karakalpak, Kıpçaklar’dan bir bölümün Karabörklü, Buhara mektebine mensup bir sûfî geleneğin Yeşilbaş adıyla anıldığı bilinmektedir.

Peki İslami bir inanç grubu olan Aleviliğin ehli sünnetçiler tarafından dışlanmasının, batıl ilan edilmesinin, yok hükmünde kabul edilmesinin anlamı nedir?

Elbette siyaset!

Hem de kökleri taa peygamber sonrasına dayanan Arap siyaseti.

Bu siyaset Türkleri ne zaman etkilemeye başlamış?

Fatih'le başlayan Akkoyunlu Osmanlı ve Yavuz'la zirveye ulaşan Safevi Osmanlı rekabeti Türkleri birbirine kırdırmıştır. Hele Yavuz'un halifelik sevdası ve Osmanlı ilmîye sınıfının Araplaştırılması Ahmet Yesevi'den gelen, Hace Bayram, Hace Bektaş, Sarı saltuk, Ahi Evran, Yunus Emre...vd yaşattığı yaydığı Türk islam inancının ötekileştirilmesine sebep olmuştur. Bektaşiliğin Yeniçeri ocağı ile birlikte yok edilmesi Kızılbaş Türklerin yok kabul edilmesinde son adımdır.

Bu kısır döngüyü yok etmeye çalışan insan Atatürk'tür.

Ehli sünnetçiler Atatürk'ü sevmez, Türk'ü de sevmez!

"Kılıçdaroğlu Alevidir ondan cumhurbaşkanı olmaz demek Türk'tür ondan cumhurbaşkanı olmaz" demektir.

Bu devlet ne inanç, ne etnik kimlik, ne tarikat devletidir.

Bu devlet eşit vatandaşlık esasına dayanan, laik, demokratik, sosyal hukuk devletidir.

Seçeceğimiz cumhurbaşkanında arayacağımız özellikler; adil, tarafsız, hukuka saygılı, namuslu, nepotizmden uzak, aydın fikirli olmalıdır. İnancı bizi değil Tanrı'yı ilgilendirir.

Bir inanç şekli ve grubu olarak Alevi düşmanlığını hiç anlayamıyorum. Her Türk biraz alevidir bana göre.