Forum Trabzon AVM’nin belediyeden onaylatarak geçirdiği ek inşaat projesini CHPli Ortahisar Meclis üyesi Cüneyt Zorlu mahkemeye taşımıştı.

İdari mahkeme bilirkişinin olumsuz raporunu onayladı ve yürütmeyi durdurma kadarı verdi. 

Şimdi gözler Büyükşehir Belediyesine çevrildi çünkü ordan aldığı AVM'nin büyütülen tarafının ruhsatını alabilmek için otopark taahhüdünde bulunmuştu. Bu kararla taahhüt boşa düştü ve aldığı ruhsat hükümsüzleşti.

4b5b8eee-ff21-4d6b-a319-fc1d47e0ee58-1

Cüneyt Zorlu’nun avukatı Oktay Yavuz

İnşaat devam ediyor. İnşaatı durduracaklar mı?

KIYI KANUNU OLAN YERDE YAPILIYOR DENDİ

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna Haberlobi ulaştı. Özetle;

"-Dava konusu Kalkınma Mahallesi 616 ada 16 sayılı parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Günübirlik Tesis Alanı olarak planlamış olan ve dava konusu avan projeyi kapsayan kısmının tamamının Sahil Şeridinin İkinci 50 m’sine girdiği ve Kıyı Kanunu hükümlerine tabi yerlerden olduğu,

EMSAL SINIRI AŞTI VURGUSU

-Avan projenin 13.976 m2 alan kabulüyle hesaplama yaparak 1.397 m2 inşaat alanı çıkardığı; belediyenin beyanına göre ise Günübirlik Tesis Alanı’nın 13.300 m2 olup toplam inşaat alanının 1.330 m2 olacağı, avan proje üzerinden bilirkişi heyetinin yaptığı ölçüme göre ise toplam 1.451 m2 inşaat: 6 adet ticari birim üretildiği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında verilen 0.10 emsalin
aşıldığı,

KIYI MEVZUATINA DA AYKIRI DENİLDİ

-Kıyı Kanunu’na göre Sahil Şeridinin 2.Bölümünde ve Günübirlik Tesis Alanları’nda kazı yapılamayacağı için avan projedeki bodrum katların kıyı mevzuatına aykırı olduğu,

PROJEDE YER ALAN 2 BORUM KAT PLANA AYKIRI OLDUĞU BELİRTİLDİ

-Aynı şekilde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarının B. Özel Hükümler bölümünde, 2.Kentsel Çalışma Alanları, başlığı altında 2.4.Turizm ve Günübirlik Tesis Alanları’nın (b)bendinde yer verilen Günübirlik Tesis Alanlarına yönelik hükümlere göre temel kazısı gerektirmeyen yapı ve tesisler yapılabileceği, dava konusu işlem ile temel kazısı gerektiren 2 bodrum kat üretildiği için yürürlükteki uygulama imar planına ve plan hükmüne aykırı olduğu,

TRAFİĞİ YAVAŞLATACAĞI RAPORLANDI

-Otopark yetersizliği sorununun genel ve yaygın bir sorun olduğu, bu sorunun doğru ve etkin biçimde çözülebilmesi için saha ölçümlerine dayalı, sahadan elde edilen veriyi esas alan, ulaşım planlaması tekniklerini uygulayan analizler yapılarak nesnel, teknik ve doğrulanabilir bilgi üzerine proje hazırlanması gerektiği; avan projede olduğu gibi yetersiz veri ve genel kabuller üzerine üretilecek bir otopark alanının ilave trafik yaratma, yaya-taşıt karşılaşmalarını arttırma, trafik şebekesini yavaşlatma gibi olumsuzluklar taşıma riski bulunduğu,

ORTAK ALANLAR KISITLANIYOR GÖRÜŞÜ BENİMSENDİ

-Projede, zemin katta 1450 m2 alanı kapsayan toplam 6 adet ticaret birimi tasarlandığı, bunların parselin kuzey kenarına lineer şekilde sıralandığı, güneyindeki bitişik parselde yapılaşmış olan AVM binası ile ticari birimler arasının tümüyle otopark olarak kurgulandığı, sonuç olarak, zeminde ticari birimlere ayrılan yaklaşık 1450 m2’lik alan dışında kalan yaklaşık 12.000 m2’lik zeminin otoparka ve araç yollarına dönüştüğü, araçlara ayrılmış bu büyüklükteki kısımdan arta kalan yerlerin, günübirlik tesis alanlarından beklenen açık alan etkinliklerine imkan sağlayamayacağı,

İŞLEVSİZLEŞTİRİCİ BİR PROJE GÖRÜŞÜ HAKİM KILINDI

-Dava konusu avan proje ile tasarlanan otoparkın günübirlik tesis işlevine baskın olduğu, günübirlik tesis alanının amacı olan açık alanda yaya etkinliklerini olanaksız hale getirdiği, alanı tümüyle araç dolaşımına ayırdığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararını işlevsizleştirdiği, yürürlükteki plana aykırı bir karar olduğu,

YAPILACAK OTOPARKIN KAMUSAL ALAN ÖZELLİĞİ GÖRÜLMEMİŞ

-Otoparkın ücretli veya ücretsiz olmasının söz konusu projeye daha çok veya daha az kamusal nitelik kazandıracak bir özellik olarak görülmediği,

FORUM’UN SÖKÜLÜR TAKILIR YAPACAĞIZ SÖZÜ KABUL GÖRMEDİ

-763 adet araç kapasiteli çok katlı bir otoparkın sökülüp takılabilir malzemeden inşa edilebilmesinin örnek uygulamaları bilinmediğinden, ayrıca avan projede buna yönelik teknik bilgiye veya çizime yer verilmeyip sadece bir cümle ifade edildiğinden değerlendirmeye alınamadığı, gerekçeleriyle;

BİLİRKİŞİ İŞLEMİ DERHAL DURDURUN DEDİ

Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabileceği de açıktır.”

MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR 

Açıklanan nedenlerle;

Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına itiraz yolu açık olmak üzere 25/04/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

FORUM YÖNETİNİ İTİRAZ EDEBİLİR

Kararın tebliğini izleyen günden itibaren Forum Trabzon AVM yönetimi 7 gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz edebilir.
 
İNŞAAT DURDURULSUN

Konuyla alakalı Cüneyt Zorlu’nun avukatı Oktay Yavuz, mahkemenin bilirkişi raporuyla verdiği kararı şöyle yorumladı:”Açıkça bilirkişi kanuna mevzuata aylırılık tespit etti ve mahkemede bu yönde karar aldı. Bu kararla proje bugün durulmalıdır” dedi.