Altılı Masa son toplantısını 26 Ocak'ta yaptı. İYİ Parti'nin ev sahipliği yaptığı 11'inci toplantıda "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı.

‘Millet İttifak’ının ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin kamuoyuna açıklandığı toplantıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal birlikte geldi.

Altı partinin genel başkan yardımcılarının sunumuyla kamuoyuna açıklanacak mutabakat metni, Altılı Masa temsilcileri tarafından, iktidara gelinmesi halinde uygulanacak "krizden çıkış reçetesi" olarak nitelendiriliyor.

MUTABAKAT METNİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

240 sayfadan oluşan metin, 9 ana başlık 75 alt başlık ve 2 bin 300'den fazla vaatten oluşuyor.

Metinde yoksullukla mücadeleden kadın haklarına, siber güvenlikten siyasi etik yasasına, kamuda israfla mücadeleden tersine beyin göçüne, savunma sanayinden afet yönetimine, uyuşturucuyla mücadeleden barınmaya kadar birçok konuda çözüm vadediliyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilmesi, Varlık Fonu, cumhurbaşkanlığı politika kurullarının lağvedilmesi, uluslararası sözleşmeleri geri çekme yetkisinin Meclis'e ait olduğunun anayasal güvence altına alınması, seçim barajının yüzde 3'e çekilmesi, çoklu baro sistemine son verilmesi dikkat çeken konu başlıklarından.

Ortak Mutabakat metninde öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

HUKUK, ADALET VE YARGI

* Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz.

* Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz.

* Bir yasama yılında en az 20 gün, gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilmesini sağlayacağız.

* Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını, Meclis'in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlayacağız.

* Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis'e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız.

* TBMM'de başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen Kesin Hesap Komisyonu kuracağız.

“CUMHURBAŞKANI 7 YIL SÜREYLE BİR DÖNEM SEÇİLECEK, PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLECEK”

* Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece ‘geri gönderme yetkisi' tanıyacağız.

* Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız.

* Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşüreceğiz.

* Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız.

“KHK’DAN KAYNAKLANAN MAĞDURİYETLERE SON VERECEĞİZ”

* Çoklu baro sistemine son vereceğiz.

* Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.

* Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz.

* Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

“SEÇİM BARAJINI YÜZDE 3'E DÜŞÜRECEĞİZ”

* Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz.

* Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM'nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE, ŞEFFAFLIK VE DENETİM

* TBMM'de ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu' kuracağız.

* Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi'ni kuracağız.

* Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sağlayacak ve ülkemizi ‘gri listede'den çıkaracağız.

* Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.

* Siyasi Etik Kanunu'nu çıkaracak, TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kuracak, Grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz.

KAMU YÖNETİMİ

* Türkiye Varlık Fonu'nu kapatacağız.

* Bakan yardımcılıkların kaldırıp, müsteşarlık sistemini kuracağız.

* Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.

* Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yapılandıracağız.

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

* Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız.

* Hazine'yi Maliye Bakanlığı'ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yapılandıracağız.

* Ticaret Bakanlığı'nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

* Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.

* Strateji ve Planlama Teşkilatı kuracağız.

* Bakan Yardımcılarını kaldırıp müsteşarlık sistemini kuracağız.

* Bakanlıklarda belirli konularda sorumlu birden fazla müsteşar atanmasını mümkün hale getireceğiz.

* Düzenleyici ve Denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlıklarını sağlayacak, yürütmenin müdahalelerine karşı koruyacağız.

* Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilklerini esas alacağız.

* Kurumlara yapılacak atamalar ile kurumların denetiminde TBMM'nin daha belirleyici ve etkin olmasını sağlayacağız.

* Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda çalışanların düzenledikleri sektörlerdeki kuruluşların yönetim kurullarında görev almalarını önleyeceğiz.

* Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üye seçim yöntemin çoğulculuğu sağlayacak şekilde değiştirecek, kurulun tarafsızlığını ve özerkliğini güvence altına alacağız.

* SPK'nın yetkilerini artıracak sermaye piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

* Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'nu kuracağız.

* Türkiye Şeker Kurumu'nu kuracağız.

HUKUK, EKONOMİ, FİNANS VE İSTİHDAM

* Enflasyonu iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.

* Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.

* Ortalama büyüme hızının yüzde 5'in üzerinde gerçekleşmesini sağlayacağız.

* Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına çıkaracağız.

* Beş yılda en az 5 milyon ilave, nitelikli ve insan onuruna yaraşır gelir sağlayan iş imkanı
oluşturacak, işsizliği tek haneye indireceğiz.

* 2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.

* Haksız gelir ve servet transferi ile rant devşirmeye dayalı politikalara son verecek, gelirin bireyler, haneler ve bölgeler arasında adil ve dengeli dağılımını sağlayacağız.

* Beş yılın sonunda yıllık ihracatı 600 milyar dolar seviyesine, ihracatın kilogram değerini 2 doların üzerine, yüksek teknoloji ürünleri ihracatının payını ise iki katına çıkartacağız.

* Verimlilik, yüksek katma değer ve rekabetçiliğe dayalı sektörel politikalarımızla üretim yapısını ithalata bağımlı olmaktan kurtaracak ve ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturacağız.

MERKEZ BANKASI ANKARA’YA DÖNECEK

* Merkez Bankası'na fiyat ve finansal istikrarı sağlama dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz.

* Merkez Bankası kanununda temel görevleri, araç bağımsızlığını ve üst düzey atamaları ilgilendiren değişikliklerin TBMM'de nitelikli çoğunlukla yapılabilmesini sağlayacak mevzuat düzenlemesini gerçekleştireceğiz.

* Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki-sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Fiyat İstikrarı Komitesi'ni kaldıracağız.

* TCMB'nin İstanbul'daki birimlerinin tekrar Ankara'ya taşınma sürecini mümkün olan en kısa sürede sağlayacağız.

* Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan bir biçimde ve dolambaçlı yollarla satışına ilişkin işlemleri idari ve hukuki denetime tabi tutacak, tespit edilen hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve kamu zararının sonuna kadar takipçisi olacağız.

* İktidara gelir gelmez yeni Kur Korumalı Mevduat hesabı açılmasını durduracak, mevcut hesapları vade sonlarında kapatacağız.

* İtibar gerekçesine sığınılarak gerçekleştirilen tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz.

İLK KONUTA TAPU HARCI YOK

* Cumhurbaşkanlığı'nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.

* Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek ve öngörülebilirliği arttırmak amacıyla “Mali Kural” uygulamasını hayata geçireceğiz.

* Kaynakları “Kanal İstanbul” gibi rant projeleri için değil Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındakiler başta olmak üzere tarımsal sulama projelerinde kullanacağız.

* Kamunun zorunlu haller dışında döviz cinsinden sözleşme yapmamasını sağlayacağız.

* Beyana tabi gelir unsurlarının kapsamını genişletecek, böylece dolaylı vergilerin ağırlığını azaltan bir vergi yapısı tesis edeceğiz.

* Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünü indireceğiz.

* Vergi Harcamaları Raporu'nu, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifiyle birlikte TBMM'ye sunacağız.

* İşyeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız.

* İlk kez konut alımında tapu harcı almayacağız.

* Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV'yi indireceğiz.

* Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV almayacağız.

* Değer artış payı ve imar rantlarına ilişkin diğer düzenlemeleri gözden geçirecek, kentsel rantları kapsamlı ve etkili bir biçimde vergilendireceğiz.

* Vergi denetimini iş dünyası üzerinde siyasi baskı kurmanın bir aracı olmaktan çıkaracağız.

* Ekonomik ve teknik gerekçeleri olmayan vergi affı ile özellikle matrah artırımı ve varlık barışı uygulamalarına son vereceğiz.

* Vergi Cennetlerine yapılan ödemelerden stopaj alınması dâhil gerekli önlemleri alacağız.

* Kayıt dışılıkla etkin bir şekilde mücadele edecek, kayıt dışılığı OECD ortalamasının altına
indirecek, bu mücadeleden elde edilecek kaynakları toplumun en kırılgan kesimlerini desteklemek için kullanacağız.

* Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen Kamu-Özel İşbirliği projeleri için ulusal ve uluslararası tüm hukuki yolları kullanacak, gerekirse tahkim süreçlerini işletecek, varsa kamuyu zarara uğratan yüklenici şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatacak ve oluşan zararların ilgililerinden tahsilini sağlayacağız.

BORSAYA İNCELEME

* Sermayenin tabana yayılmasını sağlayacak, uzun vadeli kaynakları özellikle sürdürülebilir
kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesine dönük şirketlere yönlendireceğiz.

* Borsa'da manipülasyon ve yolsuzluk iddialarına ilişkin ilgili kurumları da kapsayacak şekilde bir inceleme ve denetim başlatacak ve tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzlukların takipçisi olacağız.

* Spekülatif ve saadet zinciri türü finans uygulamalarının yarattığı riskleri önleyici düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

* İnşaat merkezli bakış açısına son vererek İstanbul'u gerçek anlamda bir Finans Merkezi yapacağız.

* İstihdamla ilgili düzenlemeleri gözden geçirecek kayıtlı istihdamın önündeki mali ve mali olmayan yükleri azaltacağız.

* Çok sayıda ve karmaşık olan istihdama yönelik vergi ve sosyal güvenlik prim teşviklerini
sadeleştirerek uygulanmasını kolaylaştıracağız.

* Gençlerin istihdamına yönelik kısa eğitim programları, stajlar, sertifikalar, uzaktan eğitimler, dijital eğitim mecraları ve ücretsiz dijital geliştirme atölyeleri gibi programlar geliştirecek ve destekleyeceğiz.

* Kadınların iş gücüne daha aktif katılımını sağlamak amacıyla okul sonrası eğitmenli aktivite merkezleri ile kreşlerin sayısını yerel yönetimlerle işbirliği içinde mahalle düzeyinde artıracak, bu amaçla, yaşlı bakımına erişimi de iyileştireceğiz.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU

* Engellilerin rekabetçi işgücü piyasası içinde yer almasını sağlayacak mesleki profilleme, iş
bulma, meslek yönlendirmesi ve meslek edindirme kursları gibi hizmetleri vereceğiz.

* İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanılmasını önleyecek ve faaliyetlerinin daha
şeffaf bir çerçevede yürütülmesini sağlayacağız.

* İşsizlik Sigortası Fonu'na %2'lik işveren katkısının yarısını “Yarına Hazırlık Fonu'na” aktaracak, bu fon aracılığıyla işsiz kalma riski yüksek çalışanlara yönelik beceri kazandırma yatırımlarına finansman
sağlayacağız.

* Mesleki eğitim müfredatını geleceğin meslekleri doğrultusunda güncelleyecek, öğrencilere
farklı alanlarda da kullanabilecekleri taşınabilir yeni beceriler kazandıracağız.

* OSB'ler bünyesinde ilgili paydaşların yönetiminde bulunduğu Teknoloji Liseleri kuracağız.

BİLİM, AR-GE, YENİLİKÇİLİK, GİRİŞİMCİLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

* Bilim politikamızı, insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla yürüteceğiz.

* Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunu tekrar çalışır hale getireceğiz.

* Yüksek Yetenek İnşası Acil Eylem Planını uygulamaya koyacağız.

* Türkiye'yi giderek dışlandığı uluslararası araştırma ve yenilik ağlarına dahil edeceğiz.

* Çok boyutlu bir Beyin Göçüyle Mücadele Eylem Planı hazırlayacak ve uygulayacağız.

* Yetişmiş insan gücümüz için uygun ekonomik ve sosyal koşulları yaratacak, akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacağız.

* Yurtdışındaki yetenekli yapay zekâ araştırmacılarını ülkeye çekmek ve ülkede kalmalarını
sağlamak için burs ve araştırma imkanları sağlayacağız.

* TÜBİTAK'ı sadece Araştırma Enstitüleri ile kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum haline getireceğiz.

* İlgili bakanlık ve kurumların eşgüdümü ile Ulusal İnovasyon Sistemini inşa edeceğiz.

* Teknopark teşviklerini fiziksel mekândan bağımsız hale getirerek tüm Türkiye'yi teknopark yapacağız.

SİLİKON VADİSİ’NE ÖZEL TEMSİLCİ

* Kendine yeterliliğimizin merkezine yenilikçi, yeşil ve dijital dönüşümü benimsemiş girişimcilerimizi yerleştireceğiz.

* Yeni Girişim Şirketleri (Start-Up) Kanunu'nu çıkartarak girişimciliğe ilişkin hukuki tanımları,
statüleri, mali yükümlülükler ve teşvikleri net bir çerçeveye kavuşturacağız.

* Silikon Vadisi gibi küresel ölçekte başarılı girişimcilik ekosistemlerinin bulunduğu yerlere
Özel Temsilci/Büyükelçi atayacağız.

* Girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek duraktan karşılamak amacıyla Girişimcilik Merkezi kuracağız

* “Çalışan Hisse Opsiyonları” için gerekli hukuki ve muhasebe alt yapısını oluşturacak ve güçlendireceğiz.

* Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.

* Fiber/Optik uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye ulaştıracağız.

* Telekomünikasyon sektöründe halen devam eden tüm imtiyaz sözleşmelerini, geçmiş süreçleri ve devir mevzuatlarını inceleyecek, gelişmiş ülke standartlarına uygun yeni bir yetkilendirme rejimi uygulamaya koyacağız.

TURKCELL VE TELEKOM HİSSELERİ HAZİNE’YE

* Varlık Fonuna aktarılan Türk Telekom ve Turkcell hisselerini Hazineye devredecek ve çağdaş yönetişim ilkelerine göre bağımsız bir şekilde yönetilmelerini sağlayacağız.

* İnternete erişimi temel bir insan hakkı olarak tanımlayacak, vatandaşlarımızın her yerde,
güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacağız

* İnternet erişiminin üzerindeki vergileri, Dijital Hizmet Vergisi'ni ve BTK kesintilerini indireceğiz.

* İnternet üzerinden yayınlara ilişkin yasayı ifade özgürlüğünü ve kişisel mahremiyeti koruyacak şekilde, evrensel, çoğulcu ve demokratik ilkeler çerçevesinde ve geniş bir istişareyle
yeniden düzenleyeceğiz.

* Kamu gözetim gücünün siyasi rakiplere karşı silah olarak kullanılmasının önüne geçeceğiz.